Used Part Year Make/Model Trim Images/Pictures
2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"") 2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"") 2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"")
2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"") 2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"") 2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.4L (Vin "B"")
2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"") 2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"") 2002 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"")
2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"") 2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"") 2001 Hyundai Santa Fe Engine 2.7L (Vin"D"")
1995 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"") 1995 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"") 1995 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"")
1993 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"") 1993 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"") 1993 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; (Vin "N"")
1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; From 4/1 (W/O Dist) 1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; From 4/1 (W/O Dist) 1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; From 4/1 (W/O Dist)
1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; Thru 3/31 (Dist) 1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; Thru 3/31 (Dist) 1994 Hyundai Scoupe Engine W/O Turbo; Thru 3/31 (Dist)
1992 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"") 1992 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"") 1992 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"")
1991 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"") 1991 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"") 1991 Hyundai Scoupe Engine (Vin "J"")
1998 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1998 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1998 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1997 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1997 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1997 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1996 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1996 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1996 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
2002 Hyundai Sonata Engine 2.7L (Vin "H"") 2002 Hyundai Sonata Engine 2.7L (Vin "H"") 2002 Hyundai Sonata Engine 2.7L (Vin "H"")
1991 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1991 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1991 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"")
1990 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1990 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1990 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"")
1989 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1989 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 1989 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"")
1995 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1995 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1995 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"")
1995 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1995 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1995 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
2001 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 2001 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 2001 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"")
2000 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 2000 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 2000 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"")
1999 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 1999 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"") 1999 Hyundai Sonata Engine 2.5L (6 Cyl, Vin "V"")
1991 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1991 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1991 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1990 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1990 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1990 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1989 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1989 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1989 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1994 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1994 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1994 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1993 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1993 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1993 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1992 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1992 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"") 1992 Hyundai Sonata Engine 3.0L (Vin "T"")
1998 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1998 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1998 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"")
1997 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1997 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1997 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"")
1996 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1996 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"") 1996 Hyundai Sonata Engine 2.0L (Vin "F"")
2002 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 2002 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"") 2002 Hyundai Sonata Engine 2.4L (Vin "S"")
2001 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 2001 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 2001 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"")
2000 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 2000 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 2000 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"")
1999 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 1999 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"") 1999 Hyundai Sonata Engine 2.4L (4 Cyl, Vin "S"")
1998 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"") 1998 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"") 1998 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"")
1997 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"") 1997 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"") 1997 Hyundai Tiburon Engine 1.8L (Base, Vin "M"")
1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99 1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99 1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99
2003 Hyundai Tiburon Engine 2.7L 2003 Hyundai Tiburon Engine 2.7L 2003 Hyundai Tiburon Engine 2.7L
1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99 1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99 1999 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99
2003 Hyundai Tiburon Engine 2.0L 2003 Hyundai Tiburon Engine 2.0L 2003 Hyundai Tiburon Engine 2.0L
2001 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"") 2001 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"") 2001 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"")
2000 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"") 2000 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"") 2000 Hyundai Tiburon Engine (2.0L, Vin "F"")
1998 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"") 1998 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"") 1998 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"")
1997 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"") 1997 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"") 1997 Hyundai Tiburon Engine 2.0L (Fx, Vin "F"")
2001 Hyundai Xg Series Engine (3.0L) 2001 Hyundai Xg Series Engine (3.0L) 2001 Hyundai Xg Series Engine (3.0L)
1986 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1986 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1986 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"")
1987 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1987 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1987 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"")
1988 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1988 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1988 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"")
1989 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1989 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"") 1989 Hyundai Excel Engine Fed (Vin "J"")
1990 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1990 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1990 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"")
1990 Hyundai Excel Engine Carbureted 1990 Hyundai Excel Engine Carbureted 1990 Hyundai Excel Engine Carbureted
1991 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1991 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1991 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"")
1991 Hyundai Excel Engine Carbureted 1991 Hyundai Excel Engine Carbureted 1991 Hyundai Excel Engine Carbureted
1992 Hyundai Elantra Engine (Vin "R"") 1992 Hyundai Elantra Engine (Vin "R"") 1992 Hyundai Elantra Engine (Vin "R"")
1992 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1992 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1992 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"")
1992 Hyundai Excel Engine Carbureted 1992 Hyundai Excel Engine Carbureted 1992 Hyundai Excel Engine Carbureted
1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/O Balance Shaft; (Vin "R"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/O Balance Shaft; (Vin "R"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/O Balance Shaft; (Vin "R"")
1993 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"")
1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/Balance Shaft (Vin "R"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/Balance Shaft (Vin "R"") 1993 Hyundai Elantra Engine 1.6L, W/Balance Shaft (Vin "R"")
1993 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1993 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1993 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"")
1993 Hyundai Excel Engine Carbureted 1993 Hyundai Excel Engine Carbureted 1993 Hyundai Excel Engine Carbureted
1994 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"") 1994 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"") 1994 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"")
1994 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1994 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1994 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"")
1994 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1994 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"") 1994 Hyundai Excel Engine Fuel Injected (Vin "J"")
1994 Hyundai Excel Engine Carbureted 1994 Hyundai Excel Engine Carbureted 1994 Hyundai Excel Engine Carbureted
1995 Hyundai Accent Engine (Vin "N"") 1995 Hyundai Accent Engine (Vin "N"") 1995 Hyundai Accent Engine (Vin "N"")
1995 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"") 1995 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"") 1995 Hyundai Elantra Engine 1.6L (Vin "R"")
1995 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1995 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"") 1995 Hyundai Elantra Engine 1.8L (Vin "M"")
1996 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"") 1996 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"") 1996 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"")
1996 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1996 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1996 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"")
1996 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1996 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1996 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"")
1997 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1997 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1997 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"")
1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), From 12/10/96 1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), From 12/10/96 1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), From 12/10/96
1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), Thru 12/9/96 1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), Thru 12/9/96 1997 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N""), Thru 12/9/96
1997 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1997 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1997 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"")
1998 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1998 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"") 1998 Hyundai Accent Engine Sohc (Vin "N"")
1998 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"") 1998 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"") 1998 Hyundai Accent Engine Dohc (Vin "N"")
1998 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1998 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"") 1998 Hyundai Elantra Engine (Vin "M"")
1999 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "N"") 1999 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "N"") 1999 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "N"")
1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99 1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99 1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), To 07-06-99
1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99 1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99 1999 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F""), From 07-07-99
2000 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "G"") 2000 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "G"") 2000 Hyundai Accent Engine (Sohc, Vin "G"")
2000 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2000 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2000 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"")
2001 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"") 2001 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"") 2001 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"")
2001 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"") 2001 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"") 2001 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"")
2001 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2001 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2001 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"")
2002 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"") 2002 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"") 2002 Hyundai Accent Engine 1.5L (Sohc, Vin "G"")
2002 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"") 2002 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"") 2002 Hyundai Accent Engine 1.6L (Dohc, Vin "C"")
2002 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2002 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"") 2002 Hyundai Elantra Engine (2.0L, Vin "F"")
2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc) 2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc) 2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc)
2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc) 2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc) 2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.5L (Sohc)
1996 Hyundai Accent Transmission A.T. 1996 Hyundai Accent Transmission A.T. 1996 Hyundai Accent Transmission A.T.
1995 Hyundai Accent Transmission A.T. 1995 Hyundai Accent Transmission A.T. 1995 Hyundai Accent Transmission A.T.
1997 Hyundai Accent Transmission A.T., From 2/1/97 1997 Hyundai Accent Transmission A.T., From 2/1/97 1997 Hyundai Accent Transmission A.T., From 2/1/97
2000 Hyundai Accent Transmission A.T. 2000 Hyundai Accent Transmission A.T. 2000 Hyundai Accent Transmission A.T.
1997 Hyundai Accent Transmission A.T., Thru 1/31/97 1997 Hyundai Accent Transmission A.T., Thru 1/31/97 1997 Hyundai Accent Transmission A.T., Thru 1/31/97
2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc) 2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc) 2002 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc)
2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc) 2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc) 2001 Hyundai Accent Transmission A.T., 1.6L (Dohc)
1999 Hyundai Accent Transmission A.T. 1999 Hyundai Accent Transmission A.T. 1999 Hyundai Accent Transmission A.T.
1998 Hyundai Accent Transmission A.T. 1998 Hyundai Accent Transmission A.T. 1998 Hyundai Accent Transmission A.T.
2000 Hyundai Elantra Transmission A.T., (2.0L, 4 Cyl) 2000 Hyundai Elantra Transmission A.T., (2.0L, 4 Cyl) 2000 Hyundai Elantra Transmission A.T., (2.0L, 4 Cyl)
1998 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1998 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1998 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl)
1997 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1997 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1997 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl)
1996 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1996 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl) 1996 Hyundai Elantra Transmission A.T., (1.8L, 4 Cyl)
1994 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl) 1994 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl) 1994 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl)
1995 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl) 1995 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl) 1995 Hyundai Elantra Transmission A.T., 1.8L (4 Cyl)
1990 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd
1987 Hyundai Excel Transmission A.T., From 9/2/86 1987 Hyundai Excel Transmission A.T., From 9/2/86 1987 Hyundai Excel Transmission A.T., From 9/2/86
1989 Hyundai Excel Transmission A.T. 1989 Hyundai Excel Transmission A.T. 1989 Hyundai Excel Transmission A.T.
1988 Hyundai Excel Transmission A.T. 1988 Hyundai Excel Transmission A.T. 1988 Hyundai Excel Transmission A.T.
1991 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission A.T., 3 Spd
1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, From 4/9/90 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, Fro 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, From 4/9/90
1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), Thru 7/1/94 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), Thru 7/1/94 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), Thru 7/1/94
1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl)
1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl)
2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl)
1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl) 1989 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl)
2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 1/1/01 2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 1/1/01 2001 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 1/1/01
2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl) 2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl) 2000 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl)
1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl) 1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl)
1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, Thru 4/8/90 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, Thr 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Bromont, Thru 4/8/90
1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1998 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1997 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, From 1/2/90 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, From 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, From 1/2/90
1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1996 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1994 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1993 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1992 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, Thru 1/1/90 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, Thru 1990 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Made In Ulsan, Thru 1/1/90
1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl) 1991 Hyundai Sonata Transmission A.T., 3.0L (6 Cyl)
1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), From 7/2/94 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), From 7/2/94 1995 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl), From 7/2/94
2001 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 2001 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 2001 Hyundai Tiburon Transmission A.T.
2000 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 2000 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 2000 Hyundai Tiburon Transmission A.T.
1998 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1998 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1998 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx)
1997 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1997 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1997 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L (4 Cyl, Fx)
1999 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 1999 Hyundai Tiburon Transmission A.T. 1999 Hyundai Tiburon Transmission A.T.
1995 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1995 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1995 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo
1994 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1994 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1994 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo
1993 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1993 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo 1993 Hyundai Scoupe Transmission M.T., W/O Turbo
2000 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl) 2000 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl) 2000 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl)
1999 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl) 1999 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl) 1999 Hyundai Elantra Transmission M.T., (2.0L, 4 Cyl)
1989 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1989 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1989 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd
1988 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1988 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1988 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd
1987 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1987 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1987 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd
1986 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1986 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd 1986 Hyundai Excel Transmission M.T., 4 Spd
1995 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1995 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1995 Hyundai Elantra Transmission M.T.
1994 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1994 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1994 Hyundai Elantra Transmission M.T.
1993 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1993 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1993 Hyundai Elantra Transmission M.T.
1992 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1992 Hyundai Elantra Transmission M.T. 1992 Hyundai Elantra Transmission M.T.
1995 Hyundai Accent Transmission M.T. 1995 Hyundai Accent Transmission M.T. 1995 Hyundai Accent Transmission M.T.
2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc) 2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc) 2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc)
1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Dohc 1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Dohc 1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Dohc
1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1996 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc
1998 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1998 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1998 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl)
1997 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1997 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1997 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl)
1996 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1996 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl) 1996 Hyundai Elantra Transmission M.T., (1.8L, 4 Cyl)
1999 Hyundai Accent Transmission M.T. 1999 Hyundai Accent Transmission M.T. 1999 Hyundai Accent Transmission M.T.
1998 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1998 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1998 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc
1997 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1997 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc 1997 Hyundai Accent Transmission M.T., Sohc
1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd
1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd
1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd
1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd
1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Hydraulic, 4 Spd
2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L 2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L 2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L
1996 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1996 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1996 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1995 Hyundai Sonata Transmission M.T., From 11/1/94 1995 Hyundai Sonata Transmission M.T., From 11/1/94 1995 Hyundai Sonata Transmission M.T., From 11/1/94
1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), From 3/5 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), From 3/5 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), From 3/5
2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.7L 2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.7L 2002 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.7L
2002 Hyundai Elantra Transmission M.T. 2002 Hyundai Elantra Transmission M.T. 2002 Hyundai Elantra Transmission M.T.
2001 Hyundai Elantra Transmission M.T. 2001 Hyundai Elantra Transmission M.T. 2001 Hyundai Elantra Transmission M.T.
1991 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1991 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1991 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1990 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1990 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1990 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1989 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1989 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1989 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1998 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1998 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1998 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1997 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1997 Hyundai Sonata Transmission M.T. 1997 Hyundai Sonata Transmission M.T.
1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base) 1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base) 1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base)
1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base) 1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base) 1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 1.8L (4 Cyl, Base)
2002 Hyundai Elantra Transmission A.T. 2002 Hyundai Elantra Transmission A.T. 2002 Hyundai Elantra Transmission A.T.
2001 Hyundai Elantra Transmission A.T. 2001 Hyundai Elantra Transmission A.T. 2001 Hyundai Elantra Transmission A.T.
2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc) 2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc) 2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc)
2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc) 2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc) 2002 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.6L (Dohc)
2002 Hyundai Santa Fe Transmission M.T. 2002 Hyundai Santa Fe Transmission M.T. 2002 Hyundai Santa Fe Transmission M.T.
2001 Hyundai Santa Fe Transmission M.T. 2001 Hyundai Santa Fe Transmission M.T. 2001 Hyundai Santa Fe Transmission M.T.
1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl) 1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl) 1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl)
2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 10/12/99 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 10/12/99 For Sa 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 10/12/99
2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L
2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.4L
2001 Hyundai Tiburon Transmission M.T. 2001 Hyundai Tiburon Transmission M.T. 2001 Hyundai Tiburon Transmission M.T.
2002 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L 2002 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L 2002 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L
2001 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl) 2001 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl) 2001 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl)
2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), From 10/13/99 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), From 10/13/99 For Sa 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.4L (4 Cyl), From 10/13/99
2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., From 5/8/00 2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., From 5/8/00 2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., From 5/8/00
1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1994 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd
1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1993 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd
1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1992 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd
1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1991 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd
1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd 1990 Hyundai Excel Transmission M.T., Cable, 4 Spd
1999 Hyundai Tiburon Transmission M.T. 1999 Hyundai Tiburon Transmission M.T. 1999 Hyundai Tiburon Transmission M.T.
2000 Hyundai Accent Transmission M.T. 2000 Hyundai Accent Transmission M.T. 2000 Hyundai Accent Transmission M.T.
2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc) 2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc) 2001 Hyundai Accent Transmission M.T., 1.5L (Sohc)
1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1998 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx)
1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx) 1997 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 2.0L (4 Cyl, Fx)
2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., Thru 5/7/00 2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., Thru 5/7/00 2000 Hyundai Tiburon Transmission M.T., Thru 5/7/00
1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 3/4 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 3/4 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.4L (4 Cyl), Thru 3/4
1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), From 3/5 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), From 3/5 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), From 3/5
2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd
2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Fwd
1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl) 1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl) 1999 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl)
2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 10/12/99 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 10/12/99 For Sa 2000 Hyundai Sonata Transmission M.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 10/12/99
2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 5 Spd 2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 5 Spd 2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 5 Spd
1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 3/4 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 3/4 1999 Hyundai Sonata Transmission A.T., 2.5L (6 Cyl), Thru 3/4
2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.7L 2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.7L 2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.7L
2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L 2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L 2003 Hyundai Tiburon Transmission A.T., 2.0L
1999 Hyundai Elantra Transmission A.T. 1999 Hyundai Elantra Transmission A.T. 1999 Hyundai Elantra Transmission A.T.
2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd 2002 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd
2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd 2001 Hyundai Santa Fe Transmission At, 2.7L, Awd
2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 6 Spd 2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 6 Spd 2003 Hyundai Tiburon Transmission M.T., 6 Spd